Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα διέπουν τη σχέση μεταξύ μας και εσάς και θα υπερισχύουν παρά την ύπαρξη οποιωνδήποτε έντυπων ή άλλων προϋποθέσεων, ακόμη και αν οι όροι αυτοί υποτίθεται ότι υπερισχύουν. Παρακαλώ διαβάστε τα προσεκτικά.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Οι όροι της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας πελατών, η Πολιτική αποδεκτής χρήσης και η εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών ενσωματώνονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Εφιστάται η προσοχή σας ιδιαίτερα στις ακόλουθες συνθήκες που έχουν ιδιαίτερη σημασία:

2.7 Εκτιμώμενες ημερομηνίες
3 Διάρκεια σύμβασης και ανανέωση
4.2 Η ευθύνη σας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
6 Η ευθύνη μας προς εσάς και το δικαίωμα ακύρωσης
7 Αποζημίωση
8.9 και 8.10 Τέλη αντιστροφής χρέωσης
9 και 10 Τερματισμός
Όροι Εγγραφής Τομέα
Συμβατικό Προσάρτημα Γενικής Προστασίας Δεδομένων

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
 • 1.1 Οι αναφορές σε "εμείς", "εμείς" και "μας" είναι αναφορές σε Corfu Hosting, διαπραγμάτευση και εγγεγραμμένη στην Ελλάδα ως Corfu Systems, Hills David TOY Peter.
 • 1.2 Οι όροι "εσείς" και "σας" αναφέρονται σε οποιοδήποτε άτομο, εταιρεία ή επιχείρηση στην οποία παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας όπως ορίζεται στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας πελατών, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που εύλογα φαίνεται σε εμάς ότι ενεργεί με την εξουσιοδότησή σας.
 • 1.3 Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
  • Ημερομηνία έναρξης σημαίνει την ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας σας όπως σας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με την ειδοποίηση ενεργοποίησης του λογαριασμού μας.
  • Σύμβαση σημαίνει οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ μας και εσάς για την παροχή Υπηρεσιών που ενσωματώνει αυτούς τους όρους.
  • Ονόματα Τομέα σημαίνει διευθύνσεις Διαδικτύου που έχουν καταχωρηθεί στις κεντρικές αρχές καταχώρισης στο Διαδίκτυο για λογαριασμό σας.
  • Gigabyte σημαίνει 1.073.741.824 byte ή χαρακτήρες πληροφοριών.
  • φιλοξενία σημαίνει τη διάθεση του Ονόματός σας στο Διαδίκτυο.
  • Διαδίκτυο σημαίνει το δίκτυο διασυνδεδεμένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συστημάτων υπολογιστών που συνδέονται με αριθμούς πρωτοκόλλου Διαδικτύου·
  • Megabyte σημαίνει 1.048.576 byte ή χαρακτήρες πληροφοριών.
  • Ημερομηνία ανανέωσης σημαίνει την ημέρα μετά το τέλος της πρώτης περιόδου χρέωσης που καθορίζεται στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας πελατών και την ημέρα που ακολουθεί το τέλος της σχετικής περιόδου χρέωσης κατά καιρούς.
  • Υπηρεσίες των υπηρεσιών διαδικτύου που θα παρέχουμε από εμάς σε εσάς, όπως καθορίζεται στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας πελατών μαζί με οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε ή συμφωνούμε να σας παρέχουμε.
  • Μεταφόρτωση σημαίνει μεταφορά αρχείων υπολογιστή στο σύστημα υπολογιστή μας για δημοσίευση στο Διαδίκτυο ή στο WWW.
  • Ιστότοπος σημαίνει την περιοχή στο σύστημα υπολογιστή μας που σας έχει εκχωρηθεί για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης.
  • WWW σημαίνει υπηρεσία World Wide Web διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.
 • 1.4 Η αναφορά σε συγκεκριμένο νόμο είναι αναφορά σε αυτόν, όπως ισχύει επί του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, εφαρμογή ή εκ νέου ψήφιση και περιλαμβάνει οποιαδήποτε δευτερεύουσα νομοθεσία για την ώρα που ισχύει βάσει αυτού.
 • 1.5 Οι επικεφαλίδες συνθηκών δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτών των συνθηκών.
 • 1.6 Οποιεσδήποτε λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και το αντίστροφο.
 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΩΝ
 • 2.1 Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε τροποποίησης υπό τους όρους 2.2 ή 2.3, η Σύμβαση θα συνάδει με αυτούς τους όρους, αποκλείοντας όλους τους άλλους όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων ή προϋποθέσεων που σκοπεύετε να εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε παραγγελία, επιβεβαίωση παραγγελίας ή άλλο έγγραφο).
 • 2.2 Οποιαδήποτε τροποποίηση σε αυτούς τους όρους και οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες δεν θα έχει καμία ισχύ εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά γραπτώς και υπογραφεί από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας για λογαριασμό μας. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε βασιστεί σε καμία δήλωση, υπόσχεση ή εκπροσώπηση που έγινε ή δόθηκε από εμάς ή για λογαριασμό μας, η οποία δεν ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση. Τίποτα σε αυτήν την προϋπόθεση δεν θα αποκλείει ή θα περιορίζει την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση.
 • 2.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να τροποποιήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας δίνοντάς σας ειδοποίηση δεκατέσσερις ημέρες πριν μέσω email και εμφανίζοντας την ειδοποίηση στον ιστότοπό μας στην ενότητα Όροι και Προϋποθέσεις. Εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε νέους όρους, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως στέλνοντάς μας email στο accounts@corfuhosting.com διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί αυτούς τους νέους όρους.
 • 2.4 Η παραγγελία σας για Υπηρεσίες από εμάς θα θεωρείται προσφορά από εσάς για την αγορά των Υπηρεσιών υπό τους όρους αυτούς.
 • 2.5 Καμία παραγγελία από εσάς δεν θα θεωρείται αποδεκτή από εμάς έως ότου εκδοθεί ειδοποίηση ενεργοποίησης λογαριασμού από εμάς.
 • 2.6 Θα βεβαιωθείτε ότι οι όροι της παραγγελίας σας είναι πλήρεις και ακριβείς.
 • 2.7 Οποιαδήποτε ημερομηνία προτείνεται είτε από εσάς είτε από εμάς για την παροχή των Υπηρεσιών πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως εκτίμηση και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αδυναμία εκπλήρωσής της.
 • 2.8 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάζουν ή να ενημερώνονται κατά καιρούς. Παραμένει δική σας ευθύνη να έχετε πρόσβαση και να ελέγχετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα διέπει οποιαδήποτε μελλοντική χρήση από εσάς αυτού του ιστότοπου και των Υπηρεσιών.
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • 3.1 Με την επιφύλαξη καταγγελίας σύμφωνα με τους όρους 9 και 10, η παρούσα σύμβαση θα ξεκινήσει την Ημερομηνία Έναρξης και θα ανανεωθεί αυτόματα τη σχετική Ημερομηνία Ανανέωσης για διαδοχικές περιόδους ίσες με την περίοδο χρέωσης που ορίζεται στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας πελάτη ή για την περίοδο που συμφωνήθηκε μεταγενέστερα από μας γραπτώς.
 1. ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ
 • 4.1 Συμφωνείτε ότι θα διατηρήσετε ασφαλή το όνομα σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης που καθορίζονται στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας πελατών και δεν θα μεταβιβάσετε αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Σε περίπτωση που το όνομα σύνδεσης και ο κωδικός πρόσβασής σας χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο, δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη και θα είστε υπεύθυνοι για πρόσθετες χρεώσεις που προκύπτουν από αυτά.
 • 4.2 Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και των αρχείων σας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Παρόλο που μπορεί να κάνουμε τα δικά μας περιοδικά αντίγραφα ασφαλείας για λόγους συντήρησης διακομιστή, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα δεδομένα ή τα αρχεία σας.
 • 4.3 Συμφωνείτε ότι δεν θα:
  • 4.3.1 εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας που θα μειώσει την απόδοση των διακομιστών μας σε βάρος άλλων χρηστών.
  • 4.3.2 μεταφόρτωση οποιουδήποτε ιού στην τοποθεσία Web που θα μπορούσε να μολύνει τον διακομιστή μας ή άλλο εξοπλισμό.
  • 4.3.3 να επιτρέψουμε σε έναν ιό να εισέλθει στο Διαδίκτυο επιτρέποντας στους χρήστες του Διαδικτύου να κάνουν λήψη αρχείων που περιέχουν ιούς ή (εν γνώσει τους ή με άλλο τρόπο) από τον ιστό τους που βρίσκεται στον διακομιστή μας.
  • 4.3.4 ανεβάστε οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου μέρους. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για τις ενέργειές σας είτε κατά τη μεταφόρτωση υλικού στο Διαδίκτυο είτε κατά τη μεταφορά οποιουδήποτε υλικού σε άλλους δικτυακούς τόπους (ή το αντίστροφο).
  • 4.3.5 ανεβάστε οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στη δημόσια αξιοπρέπεια και ηθική, συμπεριλαμβανομένου (αλλά δεν περιορίζεται σε) πορνογραφικού, βάρβαρου και απροκάλυπτα άγευστου υλικού. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιθεωρήσουμε τυχαία τον Ιστότοπο και σε περίπτωση που οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο υλικό έχει μεταφορτωθεί σε αυτόν τον Ιστότοπο, διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές και να τερματίσουμε αμέσως αυτήν την επαφή.
  • 4.3.6 να προκαλέσει ή να επιτρέψει ή με οποιονδήποτε τρόπο να βοηθήσει σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση ή οποιαδήποτε διάδοση δυσφημιστικού υλικού ή οποιουδήποτε υλικού που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τους αστικούς ή ποινικούς νόμους της·
  • 4.3.7 να διαπράττετε οποιαδήποτε πράξη με την οποία αποκτάτε πρόσβαση σε πληροφορίες ή πόρους οποιουδήποτε προσώπου, εταιρικού ατόμου, εταιρικής σχέσης, κυβερνητικής υπηρεσίας, εθνικού ιδρύματος, φιλανθρωπικού ή αναγνωρισμένου οργανισμού χωρίς προηγουμένως να έχετε λάβει εξουσιοδότηση από αυτά τα πρόσωπα ή ιδρύματα.
  • 4.3.8 να χρησιμοποιήσουμε τους διακομιστές ή το δίκτυό μας για να στείλουμε ανεπιθύμητα ή ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλους χρήστες του Διαδικτύου, ανεξάρτητα από το εάν αναφερόμαστε ή όχι άμεσα ή έμμεσα σε τέτοιες αναρτήσεις. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης θα είχε ως αποτέλεσμα τη λύση της παρούσας Σύμβασης χωρίς επιστροφή χρημάτων.
  • 4.3.9 να μην χρησιμοποιούμε τους διακομιστές ή το δίκτυό μας είτε άμεσα είτε έμμεσα με τρόπο που θα έχει επιζήμια επίδραση στην απόδοση του δικτύου.
  • 4.3.10 να κάνουμε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη το αποτέλεσμα της οποίας θα είχε ως αποτέλεσμα να μας φέρει σε δυσφήμιση.
 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • 5.1 Όπου δεν εφαρμόζουμε πολιτική περιορισμού εύρους ζώνης, διατηρούμε υψηλές αναλογίες εύρους ζώνης ανά τοποθεσία Web. Στις σπάνιες περιπτώσεις που ένας χρήστης χρησιμοποιεί τους πόρους του διακομιστή μας σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την απόδοση και τους πόρους του διακομιστή για άλλους χρήστες, διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόσουμε την ακόλουθη Πολιτική Χρήστη Υψηλών Πόρων κατά την απόλυτη κρίση μας:
  Όπου μια υπηρεσία παρέχεται με περιορισμούς και/ή περιορισμούς εύρους ζώνης, διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να σας χρεώσουμε για το υπερβολικό εύρος ζώνης που χρησιμοποιήθηκε ωστόσο προκλήθηκε σε ποσοστό 45 πένες ανά gigabyte ή μέρος αυτού.
  • 5.1.1 Οι πόροι ορίζονται ως το εύρος ζώνης, η χρήση του επεξεργαστή ή ο χώρος στο δίσκο.
  • 5.1.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε αμέσως οποιονδήποτε Ιστότοπο για να αποτρέψουμε την κακή χρήση των διακομιστών μας και να διατηρήσουμε τη μέγιστη διαθεσιμότητα για άλλους χρήστες. Ενδέχεται να σας προσφερθούν εναλλακτικές επιλογές φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας του ιστότοπου με επιπλέον χρέωση.
 1. ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • 6.1 Οι ακόλουθες διατάξεις καθορίζουν το σύνολο της οικονομικής μας ευθύνης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ευθύνης για πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων και των υπεργολάβων μας) έναντι εσάς σε σχέση με:
  • (α) οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων·
  • (β) οποιαδήποτε χρήση από εσάς οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες.
  • (γ) το περιεχόμενο οποιασδήποτε πληροφορίας που έχετε τοποθετήσει στον διακομιστή μας·
  • (δ) την αποτυχία ή οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε στη λειτουργία του ιστότοπού σας.
  • (ε) σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση, παραλαβή ή αποτυχία λήψης εγγραφής Ονόματος Τομέα, την εγγραφή, ανανέωση, μη εγγραφή, μη ανανέωση, αναστολή, μεταφορά, αποτυχία μεταφοράς, λειτουργία, παράδοση, εσφαλμένη παράδοση ή οποιαδήποτε άλλη και όλους τους συνδυασμούς ή για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ή οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες του διαχειριστή μητρώου που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε αίτηση, παραλαβή ή αποτυχία λήψης εγγραφής τομέα, και
  • (στ) οποιαδήποτε παράσταση, δήλωση ή αδικοπραξία ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας που προκύπτει από ή σε σχέση με τη Σύμβαση.
 • 6.2 Όλες οι εγγυήσεις, οι όροι και άλλοι όροι που υπονοούνται από το νόμο ή το κοινό δίκαιο εξαιρούνται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, από τη σύμβαση, εκτός εάν είστε καταναλωτής και όχι επιχείρηση, καμία διάταξη αυτής της ρήτρας 6 ή αυτών των όρων δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτής.
  Καθώς οι Υπηρεσίες παρέχονται συνήθως αμέσως, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μαζί μας, δεν υπάρχει συνήθως ευκαιρία ακύρωσης
 • 6.3 Τίποτα σε αυτούς τους όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας:
  • (α) για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας· ή
  • (β) για οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα ήταν παράνομο να αποκλείσουμε ή να προσπαθήσουμε να αποκλείσουμε την ευθύνη του· ή
  • (γ) για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.
 • 6.4 Υπό τους όρους 6.2 και 6.3:
  • (α) η συνολική μας ευθύνη στη σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας ή παράβασης του νόμου), ψευδών δηλώσεων, αποκατάστασης ή άλλου είδους, που προκύπτουν σε σχέση με την εκτέλεση ή την προβλεπόμενη εκτέλεση της Σύμβασης θα περιορίζεται στο αρχικό συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για τις Υπηρεσίες ή κατοχύρωση ονόματος τομέα ή 250 € όποιο είναι μεγαλύτερο. και
  • (β) δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε:
   • (i) καθαρή οικονομική απώλεια
   • (ii) απώλεια κέρδους
   • (iii) απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας
   • (iv) απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων
   • (v) εξάντληση της υπεραξίας ή άλλως

σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη, είτε οποιεσδήποτε αξιώσεις για επακόλουθη αποζημίωση (όπως και αν προκληθεί) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη Σύμβαση.

 • 6.5 Κάθε διάταξη αυτής της προϋπόθεσης 6 πρέπει να ερμηνεύεται ως χωριστός περιορισμός που ισχύει και επιβιώνει ακόμη και αν για οποιονδήποτε λόγο η μία ή η άλλη από τις παραπάνω διατάξεις κριθεί ανεφάρμοστη ή παράλογη.
 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 • 7.1 Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων ή ένδικων μέσων που μπορεί να έχουμε εναντίον σας, συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αποζημιωμένους έναντι:
  • 7.1.2 όλα τα έξοδα, αξιώσεις, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έξοδα, ζημιές ή απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης από εσάς. και
  • 7.1.3 όλα τα έξοδα, απαιτήσεις, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έξοδα, ζημίες ή απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε αγωγή ή απειλή εναντίον μας από τρίτο μέρος η οποία προκαλείται από ή προκύπτει από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψή μας που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες σας.
 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
 • 8.1 Οι χρεώσεις είναι πληρωτέες εκ των προτέρων ανάλογα με την Υπηρεσία που αγοράστηκε όπως ορίζεται στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας πελατών και ο χρόνος πληρωμής θα είναι ουσιαστικός. Προϋπόθεση της παροχής των Υπηρεσιών μας είναι ότι μια κανονική σύμβαση πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή PayPal είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και συμφωνείτε είτε να ενημερώσετε τα στοιχεία σας μόνοι σας μέσω του πίνακα ελέγχου είτε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στην πιστωτική σας κάρτα ή στα στοιχεία επικοινωνίας.
 • 8.2 Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμή σε εμάς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον όρο 8.1 χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότησή μας να σας δοθεί γραπτώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • 8.3 Σε περίπτωση που συμφωνήσουμε να δεχτούμε πληρωμή από εσάς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, αναγνωρίζετε ότι η πληρωμή πρέπει να φτάσει στον τραπεζικό μας λογαριασμό τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του τιμολογίου και ότι η διευθέτηση αυτής είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη .
 • 8.3 Θα κάνετε όλες τις οφειλόμενες πληρωμές βάσει της Σύμβασης στο ακέραιο χωρίς καμία έκπτωση είτε ως συμψηφισμό, ανταγωγή, έκπτωση, μείωση ή με άλλο τρόπο, εκτός εάν έχετε έγκυρη δικαστική απόφαση που απαιτεί να καταβληθεί ποσό ίσο με αυτήν την κράτηση από εμάς σε εσείς.
 • 8.5 Όλες οι πληρωμές που καταβάλλονται σε εμάς βάσει της Σύμβασης θα καθίστανται απαιτητές αμέσως μετά τον τερματισμό της, παρά οποιαδήποτε άλλη διάταξη.
 • 8.6 Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να χρεώνουμε ημερήσιους τόκους για όλα τα οφειλόμενα ποσά από την ημερομηνία λήξης έως ότου ληφθεί η πλήρης πληρωμή με επιτόκιο ίσο με 4% ετησίως πάνω από το βασικό επιτόκιο δανεισμού της Τράπεζας της Σκωτίας ως τρέχον από το χρόνο στον χρόνο είτε πριν είτε μετά την κρίση. Οι τόκοι θα συνεχίσουν να συγκεντρώνονται παρά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης για οποιαδήποτε αιτία. Διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε τόκους.
 • 8.7 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, όπου ισχύει, θα προστεθεί με τον κατάλληλο συντελεστή στο σύνολο όλων των χρεώσεων που εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας.
 • 8.8 Όταν η πληρωμή γίνεται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να χρεώνουμε την επαναλαμβανόμενη χρέωση με αυτή τη μέθοδο μέχρι να λάβουμε από εσάς μια ολοκληρωμένη ειδοποίηση ακύρωσης λογαριασμού (βλ. όρο 10.2) ή τη λήξη των Υπηρεσιών.
 • 8.9 Εάν αμφισβητήσετε οποιαδήποτε πληρωμή που έγινε σε εμάς, θα επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως για να συζητήσουμε την αποπληρωμή. Σε περίπτωση που υποβάλετε αδικαιολόγητη αντιστροφή χρέωσης (που είναι αντιστροφή χρέωσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή ακύρωση επιταγής ή υποβολή επιταγής που επιστρέφεται για οποιονδήποτε λόγο), τότε τα ακόλουθα θα οφείλονται και θα καταβάλλονται από εσάς εντός 7 ημερών για κάθε περίπτωση αντιστροφής χρέωσης:
  • 8.9.1 τις οφειλόμενες και πληρωτέες χρεώσεις από εσάς για τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιήσατε κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αντιστροφή χρέωσης. και
  • 8.9.2 τέτοια κόστη αντιστροφής χρέωσης που μας επιβαρύνουν η τράπεζά σας ή η εταιρεία της πιστωτικής σας κάρτας. και
  • 8.9.3 ένα τέλος διαχείρισης αντιστροφής χρέωσης 50 €. και
  • 8.9.4 Τα εύλογα κόστη και οι ζημίες μας που προέκυψαν για την ανάκτηση των προαναφερόμενων τελών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων είσπραξης οφειλών, των δικαστικών εξόδων και των εξόδων είσπραξης οφειλών.
 • 8.10 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αντιστροφής χρέωσης θα ισχύει το δικαίωμά μας να καταγγείλουμε την παρούσα Σύμβαση όπως ορίζεται στον όρο 9, εκτός από το ότι η περίοδος στην ενότητα 9.2 θα συντομευθεί σε 14 ημέρες και η περίοδος στην προϋπόθεση 9.3 θα μειωθεί σε 10 ημέρες.
 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
 • 9.1 Εάν δεν πληρώσετε καμία χρέωση όταν οφείλετε ή παραβιάσετε ουσιωδώς την παρούσα Σύμβαση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μπορούμε να καταγγείλουμε αυτήν τη Σύμβαση αμέσως χωρίς την απαίτηση προηγούμενης ειδοποίησης.
 • 9.2 Εάν οποιοδήποτε ποσό πληρωτέα βάσει της παρούσας Σύμβασης εξακολουθεί να εκκρεμεί ένα μήνα μετά την επίδοση γραπτής ειδοποίησης προς εσάς που σας ζητά να πληρώσετε όλα τα οφειλόμενα ποσά στο ακέραιο, μπορούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες.
 • 9.3 Εάν δεν έχετε πληρώσει ακόμη εντός 14 ημερών από τη γραπτή ειδοποίηση που αναφέρεται στην προϋπόθεση 9.2, μπορούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αποσυνδέσουμε τις Υπηρεσίες, να διαγράψουμε τα δεδομένα σας και να τερματίσουμε τη Σύμβαση και, εάν χρειάζεται, να σας χρεώσουμε μια ημερήσια χρέωση για την αποθήκευση οποιουδήποτε από τον εξοπλισμό σας. Όπου τυχόν χρεώσεις ή πληρωμές εξακολουθούν να εκκρεμούν από εσάς, πρέπει να μας πληρώσετε πλήρως (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκκρεμών τόκων) προτού σας παραδώσουμε τον εξοπλισμό σας.
 • 9.4 Εάν εύλογα σας θεωρήσουμε απειλή για την ακεραιότητα του δικτύου μας είτε ως αποτέλεσμα των ενεργειών σας ή απειλών τέτοιων ενεργειών είτε λόγω εχθρότητας των πράξεών σας ή λόγω οποιουδήποτε άλλου λόγου που κατά τη γνώμη μας θα ήταν αντίθετο προς το επιχειρηματικό μας συμφέρον , τότε μπορούμε να καταγγείλουμε αυτήν τη Σύμβαση αμέσως χωρίς την απαίτηση προηγούμενης ειδοποίησης.
 • 9.5 Εάν πάτε σε εκκαθάριση ή (σε περίπτωση που ένα άτομο ή εταιρεία πτωχεύσει) κάνετε μια εθελοντική συμφωνία ή έχετε διορίσει έναν παραλήπτη ή διαχειριστή, μπορούμε να καταγγείλουμε αυτήν τη Σύμβαση αμέσως χωρίς την απαίτηση προηγούμενης ειδοποίησης.
 • 9.6 Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από εμάς θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση από εμάς όλων των χρημάτων που λάβαμε από εσάς και δεν θα δικαιούνται επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν.
 • 9.7 Κατά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης θα παραμείνετε ωστόσο υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις που οφείλονται ή θα ήταν πληρωτέες δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.
 • 9.8 Με τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης θα αφαιρέσουμε όλα τα υλικά που διατηρούνται στα συστήματά μας και θα αφαιρέσουμε όλα τα προνόμια του συστήματός σας.
 • 9.9 Με την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια μετά τον τερματισμό, εάν συμφωνήσουμε ότι μπορείτε να επανασυνδεθείτε στην υπηρεσία, οποιαδήποτε επανασύνδεση θα υπόκειται σε διαχειριστική χρέωση 50 € μαζί με τυχόν εκκρεμείς χρεώσεις που καταβάλλονται πριν από την επανασύνδεση.
 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ
 • 10.1 Μπορείτε να καταγγείλετε αυτήν τη Σύμβαση:
  • 10.1.1 ανά πάσα στιγμή εντός των πρώτων 30 ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών (http://www.corfuhosting.net/moneyback) και λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, μείον τυχόν εγγραφή Ονόματος Τομέα χρεώσεις ή χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται ως μέρος ενός από τα τυπικά μας προγράμματα φιλοξενίας.
  • 10.1.2 οποιαδήποτε στιγμή μετά τις πρώτες 30 ημέρες της Ημερομηνίας Έναρξης, ωστόσο, εκτός εάν ληφθεί ειδοποίηση υπό τον όρο 10.2 πριν από την επόμενη Ημερομηνία Ανανέωσης, η παρούσα σύμβαση θα ανανεωθεί αυτόματα για την περίοδο που καλύπτεται από την εκδοθείσα ειδοποίηση ανανέωσης και δεν θα καταβληθεί καμία επιστροφή χρημάτων σε εσείς και εσείς θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις μέχρι το τέλος της περιόδου της σύμβασης όπως ορίζεται στον όρο 3.
 • 10.2 Πρέπει να μας ειδοποιήσετε για τον τερματισμό παραδίδοντας στη διεύθυνση επικοινωνίας μας μια συμπληρωμένη ειδοποίηση ακύρωσης λογαριασμού που μπορείτε να λάβετε από εμάς κατόπιν αιτήματος ή ολοκληρώνοντας μια ηλεκτρονική ακύρωση στους διαδικτυακούς μας πίνακες ελέγχου που βρίσκονται στη διεύθυνση https://billing.corfuhosting.com.
 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
 • 11.1 Με τη λήψη μιας έγκυρης ειδοποίησης ακύρωσης, μπορούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, να επιστρέψουμε τον αχρησιμοποίητο χρόνο που καταβλήθηκε.
 • 11.2 Μια ειδοποίηση ακύρωσης πρέπει να ληφθεί πριν από τη σχετική Ημερομηνία Ανανέωσης, προκειμένου μια ακύρωση να είναι αποτελεσματική και να διεκπεραιωθεί πριν από την πληρωμή ανανέωσης. ισχύει για κάθε επιστροφή χρημάτων που εκδόθηκε με μόνη εξαίρεση τις επιστροφές χρημάτων που εκδίδονται σύμφωνα με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, οπότε δεν καταβάλλονται τέλη.
 1. ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
 • 12.1 Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας σύμβασης, εάν η παραβίαση προκλήθηκε από πράξη του Θεού, εξέγερση ή εμφύλια αναταραχή, πόλεμο ή στρατιωτικές επιχειρήσεις, τρομοκρατία, εθνική ή τοπική έκτακτη ανάγκη, διαμαρτυρίες, ταραχές, πολιτικές αναταραχές, πράξεις παραλείψεων κυβέρνηση, αρχή εθνικής οδού ή άλλη αρμόδια αρχή, η συμμόρφωσή μας με κάθε νόμιμη υποχρέωση, βιομηχανικές διαφορές κάθε είδους (είτε αφορούν ή όχι τους υπαλλήλους μας), φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, πλημμύρα, καθίζηση, καιρικές συνθήκες εξαιρετικής σοβαρότητας, πράξεις παράλειψης προσώπων για τους οποίους δεν είμαστε υπεύθυνοι (συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα άλλων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών), ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, παρόμοια ή διαφορετική εκτός του εύλογου ελέγχου μας, υπό τον όρο ότι, εάν το εν λόγω συμβάν συνεχιστεί για μια συνεχή περίοδο άνω των 90 ημερών, θα έχετε το δικαίωμα να μας δώσει γραπτή ειδοποίηση για την καταγγελία της Σύμβασης.
 1. ΣΩΣΤΟΣ ΝΟΜΟΣ
 • Η παρούσα σύμβαση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συνήφθη στην Ευρώπη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και υπόκειται στη δικαιοδοσία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

14 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

 • 14.1 Δεν πρέπει να εκχωρήσετε το όφελος αυτής της Σύμβασης εν όλω ή εν μέρει.
 • 14.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε το όφελος αυτής της Σύμβασης δίνοντας προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση για οποιαδήποτε ανάθεση σε εσάς.
 • 14.3 Εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, η Υπηρεσία δεν θα χρησιμοποιηθεί από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός από εσάς ή τρίτου μέρους που καθορίζεται στο έντυπο αίτησης και καμία προϋπόθεση δεν θα είναι εκτελεστή.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αυτή η Προσθήκη με ημερομηνία 3 Μαΐου 2018 (το «Προσθήκη») τροποποιεί, με ισχύ από και συμπεριλαμβανομένης της 25ης Μαΐου 2018 (η «Ημερομηνία έναρξης ισχύος»), τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μεταξύ της Corfu Hosting και εσάς, («Ελεγκτή») και οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που συνήφθησαν μεταξύ των μερών (η «Συμφωνία»). Στο βαθμό που αυτή η Προσθήκη δεν συνάδει με οποιονδήποτε όρο της Συμφωνίας, οι όροι αυτής της Προσθήκης θα υπερισχύουν. Εκτός από όσα αναφέρονται στο παρόν, οι όροι και οι ορισμοί με κεφαλαία γράμματα που περιέχονται στο παρόν θα έχουν την ίδια έννοια με αυτή που καθορίζεται στη Συμφωνία.

 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 • (Α) Από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («GDPR») θα εφαρμόζεται στον ΕΟΧ που αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ.
 • (Β) Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις τους, τα μέρη επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τους όρους της Συμφωνίας για να συμμορφωθούν με τον GDPR με τους όρους που ορίζονται στην παρούσα Προσθήκη.
 • Ως εκ τούτου, τα μέρη, που σκοπεύουν να δεσμευτούν νομικά και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και των δύο μερών να συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους βάσει του GDPR, συμφωνούν ότι τυχόν διατάξεις για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, την επεξεργασία και την προστασία θα διαγραφούν, κατά την Ημερομηνία Ισχύος και η ακόλουθη ρήτρα θα ενσωματωθεί στη συμφωνία:
 • 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 1.1 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, οι ακόλουθοι καθορισμένοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
  Ως «Νόμος για την Προστασία Δεδομένων» νοείται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679 («GDPR»), σε συνδυασμό και με την επιφύλαξη κάθε εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας που προβλέπει προδιαγραφές ή περιορισμούς των κανόνων του GDPR· ή ( γ) από την ημερομηνία εφαρμογής, κάθε ισχύουσα νομοθεσία που αντικαθιστά ή αντικαθιστά τον GDPR ή που εφαρμόζει τη λειτουργία του GDPR·
 • Τα «προσωπικά δεδομένα», «υπεύθυνος επεξεργασίας», «υπεύθυνος επεξεργασίας», «υποκείμενο δεδομένων» και «επεξεργασία» (και άλλα μέρη του ρήματος «επεξεργάζομαι») έχουν την έννοια που ορίζεται στο Νόμο για την Προστασία Δεδομένων.
 • 1.2 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με το Νόμο για την Προστασία Δεδομένων και δεν θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας κατά τρόπο που να προκαλεί το άλλο μέρος να παραβιάσει οποιαδήποτε από τις ισχύουσες υποχρεώσεις του βάσει του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων.
 • 1.3 Στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, η Corfu Systems θα ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος μπορεί να ενεργεί είτε ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» ή «υπεύθυνος επεξεργασίας» όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Παρά τα ανωτέρω, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι:
 • 1.3.1 όπου η Corfu Systems παρέχει μόνο υπηρεσίες συντοπισμού βάσει της Συμφωνίας, η Corfu Systems δεν θα είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας. και
 • 1.3.2 όπου τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα στην Corfu Systems, δεν θα είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας, και επομένως, σε κάθε περίπτωση, οι υποχρεώσεις της ρήτρας 1.7 δεν ισχύουν για την Corfu Systems.
 • 1.4 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλώνει και εγγυάται στην Corfu Systems ότι σε σχέση με τυχόν προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία:
  • 1.4.1 όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι ακριβή και ενημερωμένα (και ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με την τυπική πολιτική αποδεκτής χρήσης της Corfu Systems).
  • 1.4.2 λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το εύρος, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και τον κίνδυνο ποικίλης πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση επιπέδου ασφάλειας κατάλληλου για τον κίνδυνο για τα προσωπικά δεδομένα·
  • 1.4.3 ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις από τα υποκείμενα των δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την εξωτερική ανάθεση της επεξεργασίας οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων στην Corfu Systems και ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως την Corfu Systems εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές σε αυτές τις συναινέσεις ή τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Corfu Systems στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. και
  • 1.4.4 δεν έχει επίγνωση οποιωνδήποτε περιστάσεων που είναι πιθανό και δεν θα δώσει εντολή στην Corfu Systems να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο που είναι πιθανό να οδηγήσει σε παραβίαση του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων (ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας προστασίας δεδομένων ή νόμοι περί απορρήτου).
 • 1.5 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, σύμφωνα με την υποχρέωσή του σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του GDPR να διορίζει μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του GDPR, έχει αξιολογήσει την εφαρμογή Corfu Systems ως τεχνική και οργανωτικά μέτρα και τα θεωρεί επαρκή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τον σκοπό της επεξεργασίας που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη συμφωνία.
 • 1.6 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις, τις θυγατρικές ή τις θυγατρικές του που βρίσκονται σε περιοχή εκτός του ΕΟΧ με το Νόμο για την Προστασία Δεδομένων σε σχέση με τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την Corfu Systems στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • 1.7 Όταν η Corfu Systems επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σε σχέση με αυτή την επεξεργασία, η Corfu Systems θα:
  • 1.7.1 Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τη Συμφωνία (όπως τροποποιείται από την παρούσα Προσθήκη) και τις τεκμηριωμένες οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που δίνονται κατά καιρούς. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναγνωρίζει ότι η Corfu Systems δεν είναι υποχρεωμένη να διερευνήσει την πληρότητα, την ακρίβεια ή την επάρκεια τέτοιων οδηγιών και τυχόν πρόσθετες οδηγίες εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα Προσθήκη) απαιτούν προηγούμενη γραπτή έγκριση μεταξύ της Corfu Systems και του Ελεγκτή (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον Ελεγκτή στην Corfu Systems για την εκτέλεση τέτοιων οδηγιών)·
  • 1.7.2 επιτρέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μόνο από άτομα που δεσμεύονται από εκτελεστές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα αυτά ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Corfu Systems σε σχέση με την επεξεργασία.
  • 1.7.3 προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημιά, τροποποίηση ή αποκάλυψη. Αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη βλάβη και τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή βλάβη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των προσωπικών δεδομένων που πρόκειται να προστατευθούν (και ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα ειδοποιεί αμέσως την Corfu Systems εάν η φύση αυτών των προσωπικών δεδομένων αλλάξει με ουσιαστικό τρόπο).
  • 1.7.4 εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να διορίζουν τρίτους υπο-επεξεργαστές. Σε περίπτωση που η Corfu Systems ορίζει έναν τρίτο υπο-επεξεργαστή, σε σχέση με τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων:
   • (α) διασφαλίζει ότι το τρίτο μέρος υπόκειται και δεσμεύεται συμβατικά από τις ίδιες τουλάχιστον υποχρεώσεις με την Corfu Systems· και
   • (β) παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας για όλες τις πράξεις και παραλείψεις του τρίτου μέρους και όλοι οι υπο-επεξεργαστές που δεσμεύονται από την Corfu Systems κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Προσθήκης θα θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι.
  • 1.7.5 εκτός από τους υπο-επεξεργαστές που έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.7.4 (παραπάνω), να έχουν το δικαίωμα να προσλαμβάνουν πρόσθετους ή αντικαταστάτες υπο-επεξεργαστές, με την επιφύλαξη:
   • (α) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1.7.4 στοιχείο α) και 1.7.4 στοιχείο β). και
   • (β) Corfu Systems που ειδοποιεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τον πρόσθετο ή αντικαταστάτη υπο-εκτελούντα την επεξεργασία, και εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει αντίρρηση στον πρόσθετο ή τον υποκατεστημένο υπο-εκτελούντα την επεξεργασία, τα μέρη συζητούν την ένσταση καλή τη πίστει.
   • 1.7.6 ειδοποιεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφού αντιληφθεί ότι έχει υποστεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
   • 1.7.7 με κόστος του υπεύθυνου επεξεργασίας και όχι περισσότερο από μία φορά σε κάθε περίοδο 12 μηνών, επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας (με την επιφύλαξη εύλογων και κατάλληλων δεσμεύσεων εμπιστευτικότητας), να επιθεωρεί και να ελέγχει (κατά τις εργάσιμες ώρες και με εύλογη προειδοποίηση) τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων της Corfu Systems για να επιτρέψει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να να επαληθεύσει ή/και να εξασφαλίσει ότι η Corfu Systems συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την ρήτρα 1.2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα διασφαλίζει ότι τηρεί τις ισχύουσες πολιτικές εγκατάστασης και ασφάλειας της Corfu Systems κατά την εκτέλεση αυτού του ελέγχου ή επιθεώρησης.
   • 1.7.8, κατόπιν εύλογου αιτήματος του υπευθύνου επεξεργασίας και με κόστος του υπεύθυνου επεξεργασίας, να βοηθά τον υπεύθυνο επεξεργασίας να ανταποκρίνεται σε αιτήματα υποκειμένων δεδομένων που ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (εφόσον είναι εύλογο να το κάνει η Corfu Systems).
   • 1.7.9 εκτός εάν οι χώρες αυτές έχουν θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων, να μην επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας και, όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας συναινεί σε μια τέτοια μεταβίβαση, να συμμορφώνεται με τυχόν εύλογες οδηγίες που κοινοποιούνται στην Corfu Systems από αυτήν. Παρά τα προαναφερθέντα, η Corfu Systems επιτρέπεται ρητά και δίδεται εντολή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι μπορεί να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε οποιαδήποτε θυγατρική της Corfu Systems και σε οποιονδήποτε υπεργολάβο της Corfu Systems, με την προϋπόθεση πρώτα να διασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής προστασία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου περί προστασίας δεδομένων·
   • 1.7.10 κατόπιν εύλογου αιτήματος του υπεύθυνου επεξεργασίας και με κόστος του υπεύθυνου επεξεργασίας, να συνδράμει (εφόσον είναι εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των πληροφοριών που διατίθενται στα Corfu Systems και τυχόν περιορισμούς στην αποκάλυψη των πληροφοριών, όπως η εμπιστευτικότητα) συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 32-36 του GDPR (ή αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων), που περιλαμβάνουν (εφόσον ισχύει): (α) ειδοποίηση σε εποπτική αρχή ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποστεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων· (β) κοινοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων σε ένα επηρεαζόμενο άτομο· γ) διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων· και (δ) όπου απαιτείται στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων, προχωρώντας σε προηγούμενη διαβούλευση με εποπτική αρχή· και
   • 1.7.11, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί διαφορετικά, κατά τη λήξη της Σύμβασης διαγράψτε ή επιστρέψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Ελεγκτή στην Corfu Systems (εκτός από την έκταση που αυτό δεν είναι εύλογα τεχνικά δυνατό ή απαγορεύεται από το νόμο).
  • 2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
   • 2.1 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα αποζημιώσει και θα κρατήσει αβλαβή κατόπιν αιτήματος την Corfu Systems για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, ευθύνες, κυρώσεις, έξοδα ή πρόστιμα (είτε προβλέψιμες ή απρόβλεπτες είτε άμεσες ή έμμεσες) («Απώλειες») ως αποτέλεσμα:
   • 2.1.1 ο υπεύθυνος επεξεργασίας παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει της ρήτρας 1 (Επεξεργασία Δεδομένων).
   • 2.1.2 οποιαδήποτε αποτυχημένη αξίωση από ένα υποκείμενο δεδομένων όταν η αξίωση αυτή καθιστά τόσο τον υπεύθυνο επεξεργασίας όσο και την Corfu Systems ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνους σύμφωνα με τους Νόμους Προστασίας Δεδομένων.
  • 2.2 Όπου σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του άρθρου 82 του GDPR), η Corfu Systems και ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρουν εις ολόκληρον ευθύνη (ως υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο) και, ως εκ τούτου, η Corfu Systems υφίσταται ζημίες (εκτός από ζημίες που προκλήθηκαν με επεξεργασία όπου δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις βάσει του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων που απευθύνονται ειδικά στους Επεξεργαστές ή όταν ενήργησε εκτός ή αντίθετα με τις νόμιμες οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τη Συμφωνία), ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα αποζημιώσει την Corfu Systems κατόπιν αιτήματος για όλες αυτές τις Απώλειες, εκτός από την ευθύνη αυτή όπως αντιστοιχεί άμεσα στο μέρος της ευθύνης της Corfu Systems για τη ζημία που προκλήθηκε από την παραβίαση των υποχρεώσεων της Corfu Systems του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων ή βάσει της παρούσας Συμφωνίας.
  • 3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  • 3.1 Κανένα μέρος δεν αποκλείει ούτε περιορίζει την ευθύνη στο άλλο μέρος για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο θα ήταν παράνομο να αποκλείσουν την ευθύνη τα μέρη.
  • 3.2 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 3.1, σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με παραβίαση του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων ή παραβίαση της παρούσας Προσθήκης, η Corfu Systems δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας είτε για σύμβαση είτε για αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας και της παραβίασης νόμιμη υποχρέωση όπως και αν προκύψει), ψευδή δήλωση (είτε αθώα είτε από αμέλεια), αποκατάσταση ή με άλλο τρόπο, για:
   • 3.2.1 οποιαδήποτε απώλεια (είτε άμεση είτε έμμεση) κερδών, επιχειρηματικών, επιχειρηματικών ευκαιριών, εσόδων, κύκλου εργασιών, φήμης ή υπεραξίας. και
   • 3.2.2 οποιαδήποτε απώλεια ή διαφθορά (είτε άμεση είτε έμμεση) προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών.
  • 3.3 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 3.1, η συνολική συνολική ευθύνη της Corfu Systems έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας και παράβασης του εκ του νόμου καθήκοντος που προκύπτουν), ψευδείς δηλώσεις (είτε αθώα ή αμέλεια), αποκατάσταση ή άλλη, που προκύπτουν σε σχέση με παραβίαση Οι Νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων ή η παραβίαση της παρούσας Προσθήκης ή οποιασδήποτε σύμβασης παροχής ασφάλειας περιορίζεται σε όλες τις περιπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος των:
   • 3.3.1 Τις Χρεώσεις που καταβάλλονται ή καταβάλλονται από τον Ελεγκτή στην Corfu Systems βάσει της σχετικής Συμφωνίας στην Αρχική Διάρκεια. ή
   • 3.3.2 το σύνολο των Χρεώσεων που καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην Corfu Systems βάσει της σχετικής Σύμβασης κατά το εκάστοτε συμβατικό έτος.
  • 4 ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
  • Αυτή η Προσθήκη και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν, ή το αντικείμενο ή ο σχηματισμός της (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας. Τα μέρη συμφωνούν ότι τα δικαστήρια της Αγγλίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς (είτε συμβατικής είτε μη συμβατικής) που προκύπτει από ή σε σχέση με την Προσθήκη.

Εγγραφές Domain

Κατά την εγγραφή ενός ονόματος τομέα, ο πελάτης συνάπτει συμφωνία όχι μόνο με την Corfu Systems αλλά και με το μητρώο τομέα.

Μικρό λογότυπο Κέρκυρας

Περισσότερες πληροφορίες από την Corfu Hosting

Εάν υπάρχουν πληροφορίες που δεν μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας ή που δεν έχουμε συμπεριλάβει εδώ, ρωτήστε μας